2. kolo přijímacího řízení 2019/2020 – výsledky

počet žáků  kód oboru název oboru  poznámka
výsledky 2. kola přehled kritérií
13 žáků 18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté výsledky_IT-2_kolo kriteria_it-2_kolo
8 žáků 63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté výsledky_OA-2_kolo kriteria_OA-2_kolo
1 žák 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté kriteria_VS-2_kolo

Informace pro uchazeče v 2. kole (pouze pro NEPŘIJATÉ v 1. kole):

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60 odst. 5 školského zákona).
Předvyplněné formuláře je možno stáhnout ze stránek Cermatu. Lze je samozřejmě získat na základních školách.

Uchazeč o obor Informační technologie odevzdá přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy od 19. června 2020 do 29. června 2020. Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60 odst. 6 školského zákona) a zároveň klasifikace z příslušných pololetí ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Uchazeč rovněž odevzdá své výsledky testů z matematiky a českého jazyka z 1. kola přijímacího řízení.

 U všech oborů vzdělání vyučovaných na naší škole nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nemusí předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Veškeré aktuální informace o přijímacím řízení Vám sdělí výchovná poradkyně: Mgr. Eva Jeřábková – tel.: 596 539 330.