Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Kód a název oboru vzdělání: 18–20–M/01 Informační technologie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium

PROFIL ABSOLVENTA

Cílem vzdělávání oboru Informační technologie – kybernetická bezpečnost je připravit žáky pro výkon široké škály činností v oblasti informačních technologií a naučit je pracovat s problematikou bezpečnosti práce s prostředky informačních a komunikačních technologií, ochrany dat a kyberkriminality. Absolventi rovněž ovládají základy ekonomických disciplín a získávají tak předpoklady pro to, aby mohli rozvíjet případné vlastní podnikatelské aktivity. Získané znalosti a dovednosti absolventi efektivně využívají nejen při výkonu svého povolání, ale také v dalším studiu na vysokých školách i v soukromém a občanském životě.

ABSOLVENT OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

  • Absolvent je připraven pracovat v oblasti kybernetické bezpečnosti, věnovat se autorským právům či právům na internetu, dovede navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.
  • Absolvent může najít uplatnění např. jako odborník IT v bezpečnostních složkách, bezpečnostní analytik, správce počítačové sítě, technik informačních technologií, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, administrátor informačních systémů, pracovník uživatelské podpory, pracovník vývoje apod.
  • Absolvent má rovněž předpoklady rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.
  • Absolvent je připraven pokračovat odborném studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle §77 – §82 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plány