Výchovná komise

Výchovná komise je poradním orgánem ředitele školy. Zabývá se otázkami prevence a řešením negativních jevů, tzn. závažnějšími problémy chování a prospěchem žáků při vzdělávacím procesu.

V převážné míře se  zabývá problémy, které řešil třídní učitel, a i přesto nedošlo ke zlepšení situace. Podněty z jednání výchovné komise jsou podkladem pro rozhodnutí ředitele školy, popř. pro jednání pedagogické rady.

Za svůj hlavní cíl si komise klade řešit neomluvenou absenci žáků a minimalizovat ji. Mezi další problémy, kterými je připravena se zabývat, patří šikana mezi žáky, zhoršení prospěchu, nevhodné chování během vyučování, nevhodné chování ke spolužákům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy.

V popředí zájmu výchovné komise je též nastavení preventivních opatření k potlačení výskytu sociálně-patologických jevů (kouření, drogové a alkoholové závislosti apod.). Výchovná komise je připravena v případě nutnosti navázat spolupráci nejen s rodiči, ale i s dalšími institucemi (PPP, OSPOD atd.).

V případě mimořádné situace bude schůzka komise svolána v nejbližším možném termínu na základě domluvy s jejími účastníky. Svolání schůzky iniciuje výchovná poradkyně na základě podnětů třídního učitele či ostatních učitelů.

Ve vážnějších případech může být do komise přizván i pracovník sociálně-právní ochrany dětí, psycholog, zástupce rady školy atd.

Z rozhodnutí ředitele školy pracuje výchovná komise ve složení:

– Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy
– Ing. Daniela Požárová, zástupkyně ředitele
– Mgr. Eva Jeřábková, výchovná poradkyně
– Mgr. Hana Ratajová, metodička prevence
– třídní učitel žáka, jehož problémy se projednávají

Orlová 10. 4. 2017

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel