Multifunkční učebna

Logo ROP

Název projektu: Modernizace výuky – multifunkční posluchárna a podpora on-line výuky

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/06.00362

Prioritní osa: 10.2 Podpora prosperity regionu

Oblast podpory: 10.2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Zaměření výzvy: Modernizace výuky

Obchodní akademie Orlová získala dotaci na projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 17/158 ze dne 1. 10. 2008. Předpokládané náklady projektu jsou 2 198 tis. Kč, předpokládané celkové způsobilé náklady jsou 2 126 tis Kč a maximální dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je 2 033 tis Kč.

V naší škole chápeme modernizaci ICT především jako prostředek k cíli, protože problém informační gramotnosti se nesmí v konečném důsledku zužovat jen na ovládnutí moderních informačních a komunikačních technologií. Jsme si vědomi, že samotné pořízení multifunkční posluchárny, která bude sloužit nejen pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a prezentaci žáků při studentských konferencích a soutěžích, není jen cílem, ale prostředkem,  jak lépe zvýšit informačně-technologické a komunikační kompetence žáků i učitelů.

Přidanou hodnotu projektu spatřujeme v pokračování realizace naší myšlenky „Digitální školy“. Tato vize je logickým vyústěním našich dosavadních projektů financovaných z ESF – tj. vytvoření systému efektivního využívání informačních technologií. Projekt je proto plně v souladu s Programem rozvoje MSK a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MSK 2008.